Status ultimo 2018

På grund af usikkerhed om pris på altaner besluttede altangruppen i efteråret 2017, at indhemte tilbud på altaner fra tre tilbudsgivere, inden vi gik videre med projektet.

 

Udbudet blev gennemført i februar 2018:

- Udbudsbeskrivelse

 

Alle tegningerne som var velagt udbuddet:

- Etageplan

- Altan type A

- Altan type B

- Altan type B (1)

- Altan type C

- Altan type D

- Altan type D

- Altan isometri princip

- Facade Pakhus

- Facade Blok A

- Facade Blok B

- Facade Blok C

 

Vi modtog tre tilbud. Huslejestigning for det tilbud der på en gang var billigst og samtidigt opfyldte komunens vilkård for ophængning af ataner:

- Huslejeberegning

 

Det ene af tilbuddene var imidlertid væsentligt billigere. Det skyldes at her var anvendt et billigere ophængningsprincip.  Derfor besluttede altangruppen i august 2018, at vi skulle spørge Københavns Kommune, om den ville fastholde sit vilkår for en godkendelse af "det arkitektiniske udtryk af altanerne", nu meromkostningen var kendt:

- BoVest's oversigt over forskellen i pris/husleje

 

Københavns Kommune var i tilknytning til denne henvendelse i først tvivl om, hvor vidt de overhovedet kunne godkende huslejestigninger til altaner. Efter behandling af sagen, har Københavns Kommune nu godkendt størrelsen af begge de ovenfor angivne huslejestigninger. Tilgengæld mangler vi fortsat et svar på, om vi må vælge den billigere løsning.

 

Det er meget tungt - men vi giver ikke op så let. Der gik også lang tid fra at afdelingsmødet besluttede energirenoveringsprojektet, til det endeligt kunne gå igang. 

 

Status 6. august 2017

 

Kære alle

 

Vi er desværre blevet forsinket med udsendelsen af det lovede materiale, som giver mulighed for at man kan give bindende tilsagn om altan, hvis man ønsker det. Forsinkelsen skyldes at altangruppen har spørgsmål både til rådgivers materiale om udformning af altanen og til Lejerbos beregning af prisen. Vi skynder os alt hvad vi kan med at få begge dele afklaret.

 

Mange hilsner fra altangruppen

 

 

 

Altan projekt 2016

 

Kære beboere

 

Som I ved har vi nu tilladelse fra Københavns Kommune til altaner på alle vores 4 blokke i langt de fleste af lejlighederne.

 

Dokumentet fra Borum arkitekter viser, hvad der er givet tilladelse til, suppleret med enkelte rettelser fra altangruppen og arkitekten. Vi indrømmer dog med det samme at skyggerne ikke er rettet, selvom det på FB er påpeget af flere at det er forvirrende at solen ser ud til at komme ind fra den forkerte side.

 

Altangruppen har gjort sit bedste for at imødekomme så mange af beboernes ønsker som muligt. Den undersøgelse, som altangruppen gennemførte inden forrige afdelingsmøde, har været brugt meget.

 

Der blev ansøgt om altaner, som var 1,3 m. dybe, og hvis bredde varierede afhængig af placering af vinduer og døre. Det blev imødekommet i blokken mod Prinsessegade og mod kanalen. Men de altaner, som vender mod Bodenhoffs plads må max være 1,1 m dybe af hensyn til lysforhold for underbo. Det reguleres af kommunens nye lysberegningsregler. De 1,1 m. skal måles fra ydermuren, og da en del af altanens bredde er ud for dobbeltdøren, som giver ca. 20 cm ekstra, vil den ud for døren opleves som 1,3 m. ligesom de andre altaner.

 

Pakhuset er bevaringsværdigt, derfor var kommunen mere restriktiv i deres godkendelse af altaner her. Første oplæg blev forkastet, og det var en klar melding fra kommunen, at altanerne her max måtte være 1 x 2 m. Derfor er altanerne på pakhuset mindre end på resten af byggeriet. Der er også blevet spurgt om, der kunne gives tilladelse til altaner på gavlen af pakhuset, ud mod kanalen. Det har kommunen afvist. Altangruppen har holdt møde med beboerne fra pakhuset fordi mange beboere herfra havde et stort ønske om at altanen kunne blive større. Det blev aftalt at vi søger kommunen herom, og vi vil gøre vores allerbedste for at det lykkes. Vores arkitekt er helt med på dette.

 

Taglejlighederne i pakhuset har også fået godkendt altan, det skal være inde-liggende altaner uden kvistfremspring i taget, dvs. at altanerne vil blive min 2,2 meter dybe målt fra facaden og ind, hvis dørhøjden ud til altanen skal være ca. 2 meter høj. Det er en helt anderledes konstruktion end de øvrige altaner, og det giver mest mening at bygge dem samtidig med, at der evt. skal laves andre arbejder på taget, for ikke at gøre disse altaner for dyre, og derfor er de ikke med i projektet her.

 

De tegninger som tidligere blev lagt op her på hjemmesiden indeholdt enkelte fejl i forhold til stuelejlighederne. Der er nu rettet. Desuden er forslaget justeret. Der var ikke den store interesse for en trappe ned til terræn derfor er denne mulighed erstattet med en altan mod gården. Nogle af stuelejligheder mod ud Bodenhoffs Plads (7, 9 og 11) samt ud mod Prinsessegade har ikke fysisk mulighed for at få etableret altaner.

 

De 3 små lejligheder mod Bodenhoffs Plads tilbydes alligevel ikke altaner, da de ville blive uforholdsmæssigt dyre (der er ikke i forvejen dør, og vindue er ”forkerte” dimentioner).

 

Rent tekniske er det også muligt at gavllejlighederne mod Prinsessegade også kan få altaner til gavlen, altangruppen vil på et senere tidspunkt undersøge om der er interesse for det.

 

Se i øvrigt tegningerne.

 

Inden der kan sættes altaner op, skal afdelingen stemme om projektet igen. Hvis det bliver et ja vil altanerne blive opsat efter reglerne om kollektiv råderet (eller hvis den enkelte beboer ønsker det individuel råderet). Det betyder at de der vil have en altan kan vælge dette, og selv betaler for den. Enten kontant eller over huslejen. Bestyrelsen og Altanudvalget har indkaldt til ekstraordinært afdelingsmøde den 31. maj kl. 19.00. Bestyrelsen og Altanudvalget foreslår at afdelingsmødet lægger beslutningen ud til urafstemning.

 

Lejerbos forvaltning har beregnet en foreløbig pris for altanerne, som kan ses nedenfor.

 

Altangruppen har diskuteret inddækning af altaner, og er ikke enige om hvorvidt det bør være glas eller tremmer. Der er gode argumenter for begge dele, og det er ifølge vores arkitekt muligt at udføre en smuk og brugbar løsning i begge tilfælde. Blandt dokumenterne nedenfor er også et notat med argumenter for begge løsninger. Når det ved urafstemningen er besluttet om vi overhovedet skal have altaner, så vil altangruppen sætte en høring om blandt andet dette spørgsmål i gang blandt beboerne.

 

 

Link til relevante tegninger og dokumenter:

 

- Opdaterede tegninger med de godkendte altaner

 

- Skitse med lysforhold ud mod Bodenhoffsplads

 

- Mail mellem kommune og rådgiver med tilladelse

 

- Telefon notat med tilladelse 

  

- Hvad koster en altan

 

- Tremmer eller glas

 

- Altaner og afdelingens ejendomsskatter

 

- Indkaldelse til ekstaordinært afdelingsmøde 31 maj, hvor det beslutes om altanprojektet skal sendes til urafstemning blandt beboerne

 

- Resultat af urafstemning om altaner

 

 

 

.